Privacy Policy

Inhoud


Right at Home Nederland hanteert een privacy reglement.

 

Begripsbepalingen

Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
Zorggegevens: persoonsgegevens die direct of indirect betrekking hebben op de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van betrokkenen, verzameld door een beroepsbeoefenaar van de gezondheidszorg in het kader van zijn beroepsuitoefening.
Verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen,
raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, evenals het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.
Verstrekken van persoonsgegevens : het bekend maken of ter beschikking stellen van gegevens.
Verzamelen van persoonsgegevens: het verkrijgen van persoonsgegevens.
Bestand: elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens gecentraliseerd of verspreid is op een functioneel of geografisch bepaalde wijze, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op       verschillende personen.
Verantwoordelijke: de natuurlijke persoon, rechtspersoon of ieder ander die of het
bestuursorgaan dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.
Bewerker: degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zender aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen.
Betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft.
Derde : ieder, niet zijnde de betrokkene, de betrokkene, de verantwoordelijke, de bewerker, of een persoon die onder rechtst reeks gezag van de verantwoordelijke of de bewerker gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken.
Ontvanger: degene aan wie de persoonsgegevens worden versterk.
Toestemming van de betrokkene: elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee de betrokkene aanvaardt dat hem betreffende persoonsgegevens worden verwerk.

Reikwijdte

Dit reglement is van toepassing op de geheel of gedeeltelijke geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, evenals de niet geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om         daarin te worden opgenomen.
Doel reglement

Het doel van dit reglement is een praktische uitwerking te geven van de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, verder te noemen WBP.

Vertegenwoordiging

Indien de betrokkene ouder is dan 18 jaar en niet in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake, treedt in onderstaande volgorde voor hem als vertegenwoordiger op:
  a. de curator of mentor indien betrokkene onder curatele staat of ten behoeve van hem het mentorschap is ingesteld;
  b. de persoonlijk gemachtigde indien de betrokkene deze schriftelijk heeft gemachtigd, tenzij deze persoon niet optreedt;
  c. de echtgenoot of andere levensgezel van betrokkene, tenzij deze persoon dat niet wenst of ontbreekt;
  d. een kind, broer of zus van betrokkene.
Echter ook indien betrokkene de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en wel in staat is tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake, heeft hij de mogelijkheid een andere persoon schriftelijk te machtigen in diens plaats
als vertegenwoordiger te treden.
Indien een vertegenwoordiger optreedt namens betrokkene komt de verantwoordelijke zijn verplichtingen die voortvloeien uit de wet en dit reglement na jegens deze vertegenwoordiger, tenzij die nakoming niet verenigbaar is met de zorg
van een goed verantwoordelijke.

Voorwaarden voor rechtmatige verwerking

Persoonsgegevens worden in overeenstemming met dit reglement op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.
Persoonsgegevens worden voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden verzameld.
Persoonsgegevens worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.
Persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor zover zij, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.
De verantwoordelijke is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de verwerking van persoonsgegevens. Zijn handelwijze met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens en de verstrekking van gegevens wordt bepaald door       dit reglement.
De verantwoordelijke is niet aansprakelijk indien hij kan aantonen dat hem aangaande de betreffende onrechtmatigheid niet kan worden toegerekend.

Verwerking persoonsgegevens (niet zijnde zorggegevens)

Persoonsgegevens mogen slechts worden verwerkt indien:
 a. Betrokkene voor de verwerking toestemming heeft verleend;
 b. Dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij betrokkene partij is dan wel voor handelingen die op verzoek van betrokkene worden verricht;
 c. Dit noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen, waaraan de verantwoordelijke onderworpen is;
 d. Dit noodzakelijk is ter bestrijding van ernstig gevaar voor de gezondheid van betrokkene;
 e. De gegevensverwerking noodzakelijk is voor de goede vervulling van een publiekrechtelijke taak;
 f. Dit noodzakelijk is vanwege het gerechtvaardigde belang van de verantwoordelijke of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt, tenzij het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van betrokkene, in het bij onder het                        recht op bescherming van de persoonlijke sfeer, prevaleert.

Specifieke regels voor de verwerking van zorggegevens

Voor verwerking van zorggegevens is de uitdrukkelijke toestemming van betrokkene vereist, indien verstrekking noodzakelijk is ter uitvoering van een wettelijk voorschrift.
Zonder toestemming van betrokken partij kunnen door de verantwoordelijke persoonsgegevens betreffende de gezondheid worden verstrekt aan
  • Hulpverleners, instellingen of voorzieningen voor gezondheidszorg of maatschappelijke dienstverlening voor zover dat noodzakelijk is met het oog op een goede behandeling of verzorging van betrokkene, dan wel het beheer van       de betreffende instelling;
  • Verzekeraars voor zover dat noodzakelijk is voor de beoordeling van het door de verzekeringsinstelling te verzekeren risico de betrokkene geen bezwaar heeft gemaakt, dan wel voor zover dat noodzakelijk  is voor de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst.
 
 De persoonsgegevens worden alleen verstrekt aan personen die uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift dan wel krachtens een overeenkomst tot geheimhouding zijn verplicht.

Onverminderd eventuele wettelijke voorschriften ter zake hebben slechts toegang tot de gegevensverwerking van de beroepsbeoefenaar die deze gegevens heeft verzameld of diens waarnemer evenals de verantwoordelijke en de bewerker
voor zover dat met het oog op een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is.
Indien persoonsgegevens zodanig zijn geanonimiseerd dat zij redelijkerwijze niet herleidbaar zijn, kan de verantwoordelijke besluiten deze te verstrekken ten behoeve van doeleinden die verenigbaar zijn met het doel van
de gegevensverstrekking.

Informatieverstrekking aan betrokkene
Gegevens verkregen bij betrokkene

Indien de persoonsgegevens bij de betrokkene zelf worden verkregen deelt de verantwoordelijke vóór het moment van verkrijging betrokkene mede:
a) Zijn identiteit;
b) De doeleinden van de verwerking waarvoor de gegevens zijn bestemd, tenzij betrokkene daarvan reeds op de hoogte is.
De verantwoordelijke verstrekt nadere informatie voor zover dat gelet op de aard van de gegevens, de omstandigheden waaronder zij worden verkregen of het gebruik dat er van wordt gemaakt, nodig is om tegenover betrokkene een behoorlijke en zorgvuldige verwerking te waarborgen.
Gegevens elders verkregen
Indien de persoonsgegevens niet rechtstreeks bij betrokkene worden verkregen, deelt de verantwoordelijke aan betrokkene op het moment van vastlegging van hem betreffende gegevens, of wanneer de gegevens bestemd zijn voor een derde, uiterlijk op het moment van de eerste verstrekking, mede:
a) Zijn identiteit;
b) De doeleinden van de verwerking waarvoor de gegevens zijn bestemd, tenzij betrokkenedaarvan reeds op de hoogte is.
Het bepaalde  is niet van toe passing indien de mededeling van de informatie aan betrokkene onmogelijk blijkt of een onevenredig grote inspanning kost. In dat geval legt de verantwoordelijke de herkomst van de gegevens vast.
Het bepaalde  is eveneens niet van toe passing indien de vaststelling of de verstrekking bij of krachtens wet is voorgeschreven. In dat geval dient de verantwoordelijke de betrokkene op diens verzoek te informeren over het wettelijk voorschrift dat tot vastlegging of verstrekken van de hem betreffende gegevens heeft geleid.
De verantwoordelijke verstrekt nadere informatie voor zover dat gelet op de aard van gegevens, de omstandigheden waaronder zij worden verkregen of het gebruik dat ervan wordt gemaakt, nodig is om tegenover betrokkene een behoorlijke en zorgvuldige verwerking te waarborgen.
Recht op inzage en afschrift van opgenomen persoonsgegevens

Betrokkene heeft het recht kennis te nemen van de op zijn persoon betrekking hebbende verwerkte gegevens.
De gevraagde inzage en/of het gevraagde afschrift zal zo spoedig mogelijk plaats hebben dan wel worden verstrekt.
Een mogelijke beperking grond voor image en afschrift kunnen gewichtige belangen zijn van anderen dan de verzoeker, de verantwoordelijke daaronder begrepen.
Voor de verstrekking van een afschrift mag een redelijke vergoeding in rekening worden gebracht.

Recht op wijziging of verwijdering van opgenomen persoonsgegevens

De betrokkene kan de verantwoordelijke verzoeken de opgenomen persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Het verzoek bevat de aan te brengen wijzigingen.
De verantwoordelijke bericht de verzoeker binnen vier (4) weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk of dan wel in hoeverre hij daaraan voldoet. Een gehele of gedeeltelijke weigering is steeds met grondige redenen onderbouwd.
De verantwoordelijke verwijdert en vernietigt de gegevens binnen drie (3) maanden na een daartoe strekkend verzoek van betrokkene, tenzij redelijkerwijze aannemelijk is dat de bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan betrokkene, alsmede voor zover bewaring vereist is op grond van een wettelijk voorschrift.

Bewaren van gegevens

De verantwoordelijke stelt vast gedurende welke termijn de opgenomen persoonsgegevens worden bewaard. Daarbij geldt het volgende als richtlijn:
a) De bewaartermijn voor medische en zorggegevens is in beginsel tien (10) jaar, te rekenen vanaf het tijdstip waarop zij vervaardigd, of zover langer als redelijkerwijze moet voortvloeien uit de zorg van een goed hulpverlener c.q.    de verantwoordelijke.    
b) Gegevens van niet medische aard worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verwerkt, echter geanonimiseerde bewaring voor uitsluitend historische, statistische    of wetenschappelijke doeleinden is toegestaan.
Indien de bewaartermijn van de zorggegevens is verstreken worden de desbetreffende medische gegevens binnen een termijn van drie (3) maanden verwijderd.


Klachten

Indien betrokkene van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet of onvoldoende worden nageleegd of een andere reden tot klagen heeft, kan hij zich wenden tot:
• De verantwoordelijke;
• De binnen de instelling functionerende klachtenregeling;

 Ik wil dat u weet hoeveel onze zorgverlener voor ons betekent. Zonder haar zou ik het niet gered hebben. Het wordt steeds moeilijker om tot mama door te dringen, nu haar gezondheidsproblemen verergeren. Mijn moeder reageert goed op de zorgverlener van Right at Home en dat geeft mij rust.

Julie - dochter